Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorů Drachtinka
Domov seniorůDrachtinka

GDPR

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o
zpracovávaných údajích našich klientů resp. potenciálních klientů (žadatelů), případně dalších
externích osob (viz níže).

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Domov seniorů Drachtinka, IČO: 27520269,
se sídlem Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytnutím sociální služby
dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, nebo žádostí o sociální služby.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození,
  adresa trvalého bydliště, jméno,
 • Kontaktní údaje, kterými jsou osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, zejména
  kontaktní adresa, telefonní číslo,
 • Údaje související s poskytnutím příslušné sociální služby, kterými jsou
  především: druh sociální služby, potřeby a očekávání žadatele o sociální službu (z
  důvodu rozsahu potřebné podpory), informace o příspěvku na péči,
 • Údaje související s omezením svéprávnosti žadatele a zřízením opatrovníka,
  kterými jsou zejména jméno a příjmení opatrovníka, datum narození, adresa
  opatrovníka, kontakt na opatrovníka, kopie rozsudku o omezení svéprávnosti, kopie
  Usnesení o ustanovení opatrovníka,
 • Údaje o zdravotním stavu žadatele, kterými je splněna povinnost dle § 91 odst. 4
  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o dodání posudku registrujícího
  poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství o
  zdravotním stavu.
 • Údaje o osobách vstupujících do našich objektů (například rodinných
  příslušníků nebo přátel našich klientů), které jsou nutné pro případ identifikace
  a kontaktování potenciálně nakažených osob v období pandemií nakažlivých
  nemocí.
 • Kamerové záznamy, které provozujeme na základě našich oprávněných zájmů pro
  ochranu majetku, života a zdraví osob, které vstupují do našich budov.
 • Údaje o osobě oznamovatele dle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
  kterými jsou jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje pro zaslání potvrzení
  o přijetí oznámení a vyrozumění o vyřešení oznámení, a další osobní údaje související
  s podáním oznámení.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Pokud využíváte, nebo jste využívali našich služeb, Vaše osobní údaje jsou zaznamenány
v informačním systému společnosti IReSoft, s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole,
612 00 Brno, IČ: 26297850.

mm computer s.r.o., se sídlem Faráře Toufara 1551, 539 01 Hlinsko, IČO: 26001616 – externí
správce IT.

NAM system a.s., IČO: 25862731, se sídlem U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov poskytující signalizační software pro efektivnější poskytnutí sociální služby.

Meta Platforms, Inc., se sídlem Menlo Park, Kalifornie, USA – pokud souhlasíte se zveřejněním Vašich fotografií na sociální síti Facebook.

Vaše osobní údaje předáváme i dalším společnostem/institucím na základě zákonných povinností, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje z žádosti o poskytnutí sociální služby uchováváme po dobu 5 let od jejich obdržení.

Pokud je vám poskytnuta sociální služba, zpracováváme Vaše údaje související s poskytovanou sociální službou po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Záznamy z kamerového systému uchováváme po dobu 72 hodin.

V případě osobních údajů získávaných v období pandemií nakažlivých nemocí dochází k uchovávání osobních údajů pouze po dobu přítomnosti vyhlášené pandemie ve světě. Po jejím odvolání jsou všechna získaná data zlikvidována.

Osobní údaje uchovávané na základě zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů uchováváme po dobu 5 let od přijetí oznámení.

Jak můžete aktualizovat Vaše osobní údaje?

V případě, že jste v přímém kontaktu s některým z našich zaměstnanců, kontaktujte ve věci běžné aktualizace osobních údajů přímo jeho. Pokud se vyskytnou jakékoliv problémy se změnou Vašich osobních údajů, zašlete upozornění na neaktuálnost osobních údajů na e-mail dpo@drachtinka.cz.

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • uzavření a plnění smlouvy,
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
 • splnění oprávněných zájmů (například provoz kamerového systému sloužícího pro ochranu majetku, života a zdraví osob, které vstupují do našich budov).

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem.

Pro zabezpečení využíváme například:

 • omezení fyzického přístupu do našich prostor
 • omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
 • zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
 • pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon. 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení GDPR (2016/679 ze dne 27. dubna 2016) máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 1. na informace,
 2. na přenositelnost osobních údajů,
 3. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 8. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 9. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 10. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobních údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: dpo@drachtinka.cz nebo písemně na adrese: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při využití Vašich práv můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Rychlé kontakty

Domov seniorů Drachtinka Erbenova 1631
539 01 Hlinsko

IČO: 275 20 269

tel.: +420 469 315 871  info@drachtinka.cz

Centrum denních služeb Motýl Fügnerova 937
539 01 Hlinsko

tel.:+420 601 360 391
motyl@drachtinka.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat


nahoru