Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorů Drachtinka
Domov seniorůDrachtinka

Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla v organizaci Domov seniorů Drachtinka, IČO: 27520269, se sídlem Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020  (dále jen "Organizace") jako povinnému subjektu povinnost zavést vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikovat s oznamovatelem.

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Organizace, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci...). Takový oznamovatel je chráněn před odvetným opatřením.

Organizace ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž). Pokud bude podáno anonymní oznámení, nebude možno vyhodnotit, jestli je oznamovatelem osoba oprávněna podat oznámení.

 Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je vymezeno Zákonem (§ 2 odst. 1);
 • popis nebo shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 • případné důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení. 

 Vnitřní oznamovací systém

Jako příslušná osoba pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určena Markéta Kynclová – personální a mzdová účetní. 

Způsoby podání oznámení:

Písemně:

 • vhozením do schránky,která je umístěna na chodbičce mezi bufetem a knihovnou nebo do schránek umístěných naproti výtahu na 2., 3. a 4. patře.
 • zasláním poštou na adresu: Domov seniorů Drachtinka, IČO: 27520269, se sídlem Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko

Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „NEOTVÍRAT - Oznámení o porušení práva Unie“.  Verze formuláře ke stažení zde.

Elektronicky: prostřednictvím e-mailu whistleblowing@drachtinka.cz

Ústně:

 • prostřednictvím telefonního hovoru na čísle: +420 469 315 871, nebo
 • osobně po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal). Místem pro osobní podání je: Domov seniorů Drachtinka, IČO: 27520269, se sídlem Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko

Lhůty pro vyřízení oznámení:

 1. Po obdržení oznámení bude oznamovatel informován o přijetí oznámení nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou. Tato lhůta neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozuměli, nebo pokud by vyrozuměním o přijetí oznámení byla prozrazena totožnost oznamovatele jiné osobě.
 2. O výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel informován do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení. V případech, které jsou skutkově nebo právně složité, může být tato lhůta prodloužena až o 30 dnů, maximálně dvakrát. Tato lhůt neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozuměli, nebo pokud by vyrozuměním o posouzení oznámení byla prozrazena totožnost oznamovatele jiné osobě.
 3. Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení příslušné osobě skutečně doručeno (podle podacího razítka na obálce) nebo datum, kdy bylo oznámení vyjmuto ze schránky pro příjem písemných oznámení. V případě e-mailových oznámení se za den doručení považuje datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu na adresu whistleblowing@drachtinka.cz příslušné osobě. U ústního nebo telefonického podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou.

Způsoby vyřízení oznámení:

 • Pokud příslušná osoba zjistí při posuzování oznámení, že neodpovídá požadavkům stanoveným v Zákoně, písemně a bez zbytečného odkladu o tomto informuje oznamovatele.
 • V případě, že oznámení je vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne řediteli organizace opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud oznámení bylo podáno u jiné osoby, která není zaměstnavatelem oznamovatele, příslušná osoba navrhne opatření osobě, pro kterou oznamovatel pracuje nebo vykonává jinou obdobnou činnost, pokud povaha věci nevylučuje takový krok. Pokud povinný subjekt nepřijme navržené opatření, přijme vhodné jiné opatření ke zmírnění nebo nápravě protiprávního stavu. Tuto skutečnost příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně oznamuje oznamovateli, který je informován o přijatých opatřeních. Tato povinnost neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozuměli, nebo pokud by vyrozuměním o přijatých opatřeních došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 • Pokud oznámení není vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně informuje oznamovatele o tom, že na základě informací uvedených v oznámení a dostupných okolností neexistuje podezření z protiprávního jednání, nebo zjistila, že oznámení je založeno na nepravdivých informacích. Příslušná osoba také poučí oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Organizace zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, na základě plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje oznamovatele a dotčených osob budou zpracovávány výhradně a slouží pouze pro prošetření oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po dobu 5 let od přijetí oznámení, poté budou osobní údaje smazány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnostihttps://oznamovatel.justice.cz/.

Externí oznamovací systém je dále určen osobám, které oznamují porušení práva EU týkající se výše uvedených oblastí uvedených ve Směrnici, ale nesouvisející s agendou spadající do působnosti Ministerstva vnitra.

Odkaz na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&qid=1638524358862&from=CS.

Odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti České republiky, gestora systému pro oznamovatele porušení práva Unie
Oznamovatel - Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

 

Formulář pro porušení práva Unie.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 25.92 kB

 

 

 

Rychlé kontakty

Domov seniorů Drachtinka Erbenova 1631
539 01 Hlinsko

IČO: 275 20 269

tel.: +420 469 315 871  info@drachtinka.cz

Centrum denních služeb Motýl Fügnerova 937
539 01 Hlinsko

tel.:+420 601 360 391
motyl@drachtinka.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat


nahoru